Namiesto podpory dostupnosti zelenej energie jej obmedzenie. ASMOS žiada ÚRSO o prehodnotenie návrhu vyhlášky

  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) navrhuje zvýšiť platbu pre výrobcov elektriny za rezervovanú kapacitu v odovzdávacom mieste v distribučnej sústave.
  • Skokové zvýšenie poplatku za prístup do siete, tzv. G komponent, môže znížiť dostupnosť zelenej energie.
  • Mobilní operátori združení v ASMOS majú záujem a zároveň regulačnú povinnosť naďalej podporovať rozvoj domáceho trhu so zelenými energiami.
  • Členovia ASMOS preto žiadajú ÚRSO o prehodnotenie najnovšej vyhlášky o cenovej regulácii v elektroenergetike.

Zvýšenie platieb pre výrobcov elektriny, resp. skokové zvýšenie G komponentu, môže podľa mobilných operátorov združených v ASMOS predražiť zelenú energiu a tým zhoršiť jej dostupnosť na Slovensku. Kým v susedných krajinách fungujú podporné politiky, ktoré rozvoj obnoviteľných zdrojov uľahčujú, na Slovensku existuje riziko, že významní slovenskí odberatelia budú nútení pre skokové zvýšenie ceny nakupovať zelenú energiu  z iných zdrojov.

ASMOS preto žiada ÚRSO o prehodnotenie najnovšej vyhlášky, aby pri svojich rozhodnutiach o zvýšení poplatkov nezhoršoval dostupnosť zelenej energie. ÚRSO by mal naopak vytvoriť podmienky pre jednoduchšie využívanie energie z týchto zdrojov na domácom trhu.

„Energetická a hospodárska politika v okolitých krajinách aktuálne podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, napríklad formou zjednodušovania povoľovacích procesov alebo znižovaním prekážok prístupu na trh. Členovia ASMOS  majú záujem odoberať energie z obnoviteľných zdrojov od miestnych výrobcov, nastavené podmienky by však mali podporovať jej cenovú dostupnosť. “

Obnoviteľné zdroje energie dnes patria medzi významné lokálne zdroje energií, ktorých význam pre firmy, mestá či domácnosti zvyčajne rastie v období otrasov na energetickom trhu, ako tomu bolo aj nedávno na Slovensku a celej Európe. Okrem prínosu k energetickej politike navyše pozitívne vplývajú k a prispievajú k tvorbe pracovných miest v regiónoch, nakoľko sú maximálne decentralizované.

„Spoločnosti združené v ASMOS majú záujem o maximálne plnenie environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardov. Ako súčasť politiky udržateľnosti chcú pokrývať výraznú časť energetickej spotreby z lokálne dostupných obnoviteľných zdrojov prostredníctvom zmlúv na výkup zelenej elektriny. Cenová dostupnosť zelenej energie je pre spoločnosti čoraz dôležitejším kritériom pri investičných rozhodnutiach.“